سوالات چهار گزينه اي فصل دوم

1-  جايگاهي در گروه:

الف- نقش                  ب- هنجار                   ج-الگوي عمل             د- ب و ج صحيح است.

2-       خانواده اي كه در آن زني شوهرش را از دست داده است و داراي دو بچه پسر و دختر است داراي چند نقش است؟

الف- 2                       ب- 3                         ج- 4                         د- 5

3-       انتظارات مربي از بازيكن --------------- را تشكيل مي دهد.

    الف- حقوق بازيكن    ب- تكاليف بازيكن      ج-حقوق مربي             د- ب و ج صحيح است

4-       با فوت پدر يك خانواده -----------

الف- تعداد نقشها كاهش مي يابد                       ب- الگوهاي عمل برخي نقشها افزايش مي يابد

ج- الگوهاي عمل برخي نقشها كم مي شود.         د- الف و ب صحيح است.

5-       كدام نقش اختياري نيست؟

الف- پدري                 ب- مادري                  ج- شوهري                 د-فرزندي

6-       كدام نقش اختياري نيست؟

الف- گدا                    ب- فوتباليست             ج-قاضي                    د- مسلماني

7-       كدام نقش اختياري است؟

الف- ايراني بودن          ب- مشهدي بودن          ج- حاجي بودن            د- عرب بودن

8-       كدام عبارت در مورد نظام اجتماعي خانواده صحيح است؟

الف- از چند نفر تشكيل شده است                     ب- احساس ماي قوي دارد

ج- نقشهاي بهم پيوسته دارد                             د- داراي خرده نظام است

9-       تصوري از يك نظم فرهنگي، اجتماعي و سياسي كه بيشتر مردم آن را مرجع تنظيم رفتار خويش مي دانند.

الف- هنجار                 ب- هدف مشترك                        ج- ارزش                   د- آرمان اجتماعي

10-     كدام مورد ويژگي نظام محسوب نمي شود؟

الف- مجموعه اي از اجزا است.                         ب- به هم پيوستگي      

ج- تشكيل يك كل واحد                               د- هيچكدام

11-     كدام مورد ويژگي نظام اجتماعي محسوب نمي شود؟

الف- مجموعه اي از نقشها                              ب- به هم پيوستگي نقشها

ج- داشتن هدف                                           د- هيچكدام

12-     يك نظام اجتماعي كه در برگيرنده همه نظامهاست.

الف- نظام اجتماعي كل                  ب- نظام اجتماعي        

ج- خرده نظام اجتماعي                  د- جامعه

 13-     چه عاملي خرده نظامهاي مختلف يك نظام اجتماعي كل را به يكديگر پيوند مي دهد؟

الف- ارزش                 ب- هدف مشترك                        ج- آرمان اجتماعي                        د- هنجار

14-     آماده شدن فرد توسط جامعه براي بر عهده گرفتن نقشها چه ناميده مي شود؟

الف- جامعه پذيري        ب- دروني كردن ارزشها      ج- كنترل اجتماعي                        د-وجدان

15- احساس شرمندگي و پشيماني به هنگام انجام يك كار خلاف نشانه

الف- جامعه پذيري        ب- دروني كردن ارزشها ج- كنترل اجتماعي                        د-مجازات

16-     كداميك در زمينه نيست؟

الف- مدرسه                ب- دادگستري             ج- دانشگاه                                 د- مهد كودك

17-     نهي از منكر به كدام مفهوم نزديكتر است؟

الف- جامعه پذيري        ب- دروني كردن ارزشها     ج- كنترل اجتماعي                        د- هدف مشترك

18-     هر چقدر دروني كردن ارزشها در يك جامعه موفقيت بيشتري داشته باشد پس

الف- بقاي نظام اجتماعي بيشتر مي شود.      

ب- نياز به كنترل اجتماعي كمتر مي شود                          

ج- تخلف از هنجارها كاهش مي يابد                

 د- هر سه پاسخ درست است.

19-     با افزايش سن تعداد نقشهاي ------------- مي شود.

الف- اكتسابي بيشتر        ب- اكتسابي كمتر        ج- انتسابي بيشتر               د- انتسابي كمتر

20-     انجام الگوي عمل به صورت داوطلبانه نشانه شكل گيري -------------- است.

الف- شخصيت             ب- تفكر                    ج- وجدان                  د- خودآگاهي


+ نوشته شده در  ساعت 17:13  توسط ترکمن  |